Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zapraszamy dzieci i młodzież na jesiennę edycję BEZPŁATNEGO Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Zajęcia poprowadzą psychologowie z naszych poradni Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan w ramach umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce.

TUS jest dedykowany dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Długołęka. Na zajęcia zorganizowane w poszczególnych miejscowościach, mogą chodzić dzieci ze wszystkich miejscowości znajdujących się w gminie Długołęka.
Podczas zajęć dzieci nauczą się:
• Komunikacji dostosowanej do różnych sytuacji społecznych, w tym inicjowania i utrzymywania znajomości
• Współpracy w grupie
• Odczytywania emocji - rozpoznawania, nazywania, komunikowania
• Sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
• Sposobów rozwiązywania konfliktów
• Asertywnych zachowań
ZAPEWNIAMY:
• Naukę pod okiem doświadczonych specjalistów i trenerów!
• Przyjazną atmosferę!
• Naukę poprzez dobrą zabawę i pozytywne doświadczenia!
• Zajęcia w małych grupach 12 osobowych!
• Każde zajęcia prowadzone będą przez 2 trenerów!
Czas trwania zajęć: 120 minut (8 spotkań), Częstotliwość: 1 raz w tygodniu.
Miejsce prowadzenia zajęć:
• Kiełczów (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa
13-15 lat (wtorki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 21.09.2021 r.
Mirków (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa 10-12 lat (wtorki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 28.09.2021 r.
• Długołęka (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa 10-12 lat (czwartki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 07.10.2021 r.

ZAPISY do dnia 17 września 2021 r., do godziny 15.00 poprzez adres mailowy: biuro@erapsyche.com lub pod numerem telefonu: 605 434 402.
Łącznie możemy przyjąć 36-cioro dzieci. Do każdej z grup możemy przyjąć do 12-ciorga dzieci. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń
, z tym, że pierwszeństwo będą miały dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji treningu. O przyjęciu dziecka na zajęcia rodzice zostaną mailowo powiadomieni do dnia 21 września 2021 r., do godz. 15.00.
Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w całości finansowane są ze środków budżetu Gminy Długołęka.

Przed zgłoszeniem dziecka na TUS, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności naszej firmy: https://brand.erapsyche.com/polityka-prywatnosci

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
REGULAMIN

1. Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan (zwany dalej: Wykonawcą) wykonuje zamówienie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce (zwany dalej: Zamawiającym) zajęcia pn. Trening Umiejętności Społecznych (dalej: TUS) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Długołęka.

2. Zajęcia odbywają się w 3 grupach w od 21 września 2021 r., po 8 cotygodniowych zajęć w każdej grupie, według osobnych harmonogramów, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego:
- Kiełczów (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa 13-15 lat (wtorki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 21.09.2021 r.
- Mirków (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa 10-12 lat (wtorki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 28.09.2021 r.
- Długołęka (Szkoła Podstawowa) grupa wiekowa 10-12 lat (czwartki), godz. 17.00-19.00. Rozpoczęcie zajęć: 07.10.2021 r.

3. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Maksymalna liczba uczestników w ramach jednej grupy wynosi 12 osób. Łączna libcza uczestników wynosi maksymalnie 36 osób. Zapisy na TUS: do dnia 17 września 2021 r. do godz.15.30, poprzez adres mailowy: biuro@erapsyche.com lub pod numerem telefonu: 605 434 402. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo będą miały dzieci, które nie brały udziału w poprzedniej edycji treningu. O przyjęciu dziecka na zajęcia rodzice zostaną mailowo powiadomieni do 21 września 2021 r., do godz. 15.00

4. Liczba godzin TUS w ramach jednej grupy wynosi 16 godzin (1 zajęcia = 2 godziny). Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową liczącą 60 minut. Zajęcia w ramach jednej grupy prowadzi 2 trenerów.

5. Uczestnicy TUS przebywają pod opieką trenerów od godz. 17.00 do godz. 19.00.

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.

8. Uczestnicy mają obowiązek:
a) podporządkować się poleceniom trenerów
b) brać udział w realizacji programu TUS
c) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).

9. Wykonawca nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas TUS oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością przy pełnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia.

12. Zapisanie dziecka na TUS oznacza zaakceptowanie przez Rodzica/Opiekuna niniejszego regulaminu.
Przed zapisaniem dziecka na TUS prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności naszej firmy: https://brand.erapsyche.com/polityka-prywatnosciPowrót do wszystkich

Nasi Partnerzy