Regulamin i Kontrakt terapeutyczny

Regulamin działania

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Era Psyche dr Anetta Pereświet - Sołtan. Poradnia dla dzieci i młodzieży. Psychoterapia i rozwój jest placówką mającą na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz pomaganie w tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju osobowego każdego człowieka.

2. Działalność Poradni regulują obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz decyzje właściciela Poradni.

3. Poradnia świadczy usługi odpłatnie. Cennik usług znajduje się w siedzibie Poradni.

Rozdział 2

Zakres zadań Poradni i zasady ich realizacji

1. Poradnia realizuje różnorodne zadania, a w szczególności:

a) diagnozowanie i wydawanie opinii,

b) konsultacje i porady specjalistów,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

d) szkolenia w formie wykładów, seminariów, warsztatów,  

e) opracowywanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych wspomagających prawidłowy rozwój osobowy i wychowanie.

2. Za organizację pracy Poradni odpowiada właściciel.

3. Realizację zadań bieżących prowadzi koordynator. Do realizacji określonych zadań dyrektor może powoływać wybranego pracownika.

4. Do realizacji zadań Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych współpracowników, zwanych dalej specjalistami.

5. Pacjentami Poradni mogą być dzieci, młodzież i dorośli. W imieniu niepełnoletnich klientów występuje rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej reprezentantem.

6. Obsługa pacjenta rozpoczyna się od podpisania przez pacjenta i specjalistę poradni Kontraktu terapeutycznego wypełnionego przez pacjenta lub jego reprezentanta w przypadku pacjenta niepełnoletniego. Formularz Kontraktu jest dostępny w Poradni.

7. Pacjent lub jego reprezentant jest zobowiązany do udzielenia prawdziwych informacji i przedłożenia Poradni wskazanych dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania usługi przez Poradnię.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki specjalistów wobec Pacjentów

1. W czasie spotkań z klientami Pracownicy Poradni są zobowiązani do: a) starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem, b) rzetelnego i odpowiedzialnego informowania klientów i ich reprezentantów o wynikach badań i postępach klientów, c) przestrzegania dyscypliny czasowej, d) systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji, d) ochrony danych osobowych klientów, e) zachowania tajemnicy służbowej.

Rozdział 4

Zasady współpracy Poradni z Pacjentem

1. Każdy rodzaj usługi (wynikający z zadań wyspecyfikowanych w rozdziale 2, pkt 1, ppkt a, b, c, d) jest wykonywany przez wykwalifikowanego specjalistę w czasie spotkania.

2. Sesja terapeutyczna trwa 60 min.

3. Terminy spotkań pacjenta ze specjalistami są ustalane bezpośrednio w Poradni, telefonicznie lub mailowo.

4. Pacjent lub jego reprezentant zobowiązany jest uiścić opłatę za usługę Poradni (zgodnie z cennikiem usług) z góry. Dowód zapłaty powinien okazać specjaliście przed rozpoczęciem spotkania.

5. W przypadku nie uiszczenia przez pacjenta opłaty za usługę Poradnia może odmówić wykonania usługi i nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

6. Pacjent stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją zamówionej usługi.

7. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas spotkania zostaje skrócony o czas, jaki pacjent się spóźnił.

8. W przypadku zajęć grupowych spóźniony pacjent zostanie wpuszczony na zajęcia, jeśli specjalista uzna, że nie zakłóci to przebiegu trwających zajęć.

9. Jeżeli pacjent nie może stawić się doraźnie w wyznaczonym terminie na umówione spotkanie, to jest on lub jego reprezentant zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym Poradni z co najmniej 24-godzinnym okresem wyprzedzenia. W przypadku narażenia specjalisty na niewykorzystanie czasu specjalisty przeznaczonego na pracę z pacjentem, 4 pacjent lub jego reprezentant wnosi opłatę rekompensującą niewykorzystany czas specjalisty z winy pacjenta.

10. Pacjent lub jego reprezentant może w dowolnym momencie zrezygnować z długoterminowych usług Poradni, co wymaga formy pisemnej, przy zachowaniu co najmniej tygodniowego okresu wypowiedzenia.

11. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczeniach, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód pokrywa ich koszty.

Rozdział 5

Zobowiązania reprezentantów pacjentów niepełnoletnich

1. Reprezentant niepełnoletniego pacjenta Poradni zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go ze spotkania. 

2. Do odbierania niepełnoletniego pacjenta z Poradni są uprawnione osoby wpisane przez reprezentanta we wniosku o świadczenie usługi specjalistycznej.

3. W przypadku nieodebrania na czas niepełnoletniego klienta z Poradni reprezentant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia o wartości pełnej godziny za daną usługę.

4. Poradnia ma prawo odmówić wydania po spotkaniu niepełnoletniego pacjenta osobie, której stan wskazuje na to, że jest ona nietrzeźwa lub po zażyciu narkotyków, środków odurzających lub psychoaktywnych. W takiej sytuacji Poradnia przejmuje opiekę nad pacjentem niepełnoletnim i pobiera opłatę jak w rozdziale 4, pkt 3.

5. W niektórych spotkaniach lub ich częściach wskazany jest udział reprezentanta. Decyduje o tym specjalista.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

1. Poradnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym klienci Poradni będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w siedzibie Poradni lub na stronie internetowej Poradni.

2. Za Regulamin obowiązujący w Poradni uznaje się Regulamin udostępniony w siedzibie Poradni i zamieszczony na stronie internetowej Poradni.
 

Kontrakt terapeutyczny dotyczący terapii dziecka

 

zawarty we Wrocławiu, dnia…………………………………………………… pomiędzy Panią/Panem………………………………………………………………………….., Rodzicem/Opiekunem prawnym

a Psychologiem………………………………………………………………………..

Świadczenie jak najlepszej jakości usług psychologicznych i udzielanie profesjonalnego wsparcia z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodu jest dla mnie bardzo ważne. Z tego powodu proszę rodziców o przestrzeganie zasad niniejszego kontraktu. Obustronne stosowanie się do kontraktu umożliwia współpracę między rodzicami i psychologiem opartą na przewidywalności i jasnych zasadach, wspiera także poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz przyczynia się do efektywności terapii.

1. Terapia prowadzona jest na wniosek i za zgodą rodzica.

2. Sesje terapeutyczne odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają do 60 minut. W uzasadnionych przypadkach częstotliwość lub czas trwania sesji mogą ulec zmianie.

3. Psycholog oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii.

4. Terapia polega na poznaniu przyczyn trudności/problemów/objawów dziecka oraz zmianie dotychczasowych sposobów funkcjonowania na bardziej adaptacyjne. Cele terapii są ustalane z rodzicami i dzieckiem w procesie konsultacyjnym i mogą ulegać zmianie lub przeformułowaniu w trakcie trwania terapii.

5. Psycholog zobowiązuje się do: 

 • wykonywania swojej pracy rzetelnie, z dołożeniem wszelkich starań aby proces terapeutyczny przebiegał w sposób efektywny,  przestrzegania zasad dotyczących etyki pracy psychologa  poddawania swojej pracy systematycznej superwizji (nadzór superwizora nad pracą psychologa celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa wobec oddziaływań psychologa oraz nadzór merytoryczny nad efektywnością terapii)
 • zachowania tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych i wszelkich informacji na temat dziecka i jego rodziny. Z tajemnicy zawodowej psycholog zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli dziecku lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych
 • jak najszybszego informowania rodziców w przypadku konieczności odwołania sesji wraz z zaproponowaniem innego terminu, jeśli tylko jest to możliwe.

6. Rodzice zobowiązują się do: 

 • przestrzegania terminów wizyt i dbania o obecność i punktualne przybywanie dziecka na każdą sesję terapeutyczną, aby mogło ono w pełni skorzystać z przeznaczonego dla niego czasu
 • przestrzegania zaleceń psychologa i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka w środowisku domowym
 • niezwłocznego informowania psychologa o nieobecności dziecka na sesji wraz z podaniem przyczyny nieobecności.  Dbania o regularne opłacanie sesji terapeutycznych 
 • dbania o bezpieczeństwo dziecka w drodze na sesje oraz w drodze powrotnej (psycholog nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza gabinetem)
 • stawiania się na konsultacje z psychologiem wg ustalonej częstotliwości spotkań
 • umożliwienie dziecku zatrzymania dla siebie informacji na temat przebiegu sesji (powstrzymywania się od zadawania pytań o przebieg sesji i pozostawienia dziecku przestrzeni na samodzielną decyzję czy i jakimi informacjami chce się podzielić z rodzicami)
 • odbywanie wraz z dzieckiem konsultacji z odpowiednimi specjalistami (np. lekarz psychiatra) w przypadku gdy psycholog wskaże taką potrzebę. Jeśli dziecko jest/ było leczone lub konsultowane psychiatrycznie, rodzice wyrażają zgodę na konsultacje telefoniczne psychologa z psychiatrą w celu wymiany informacji na temat objawów dziecka i wspólnego poszukiwania jak najefektywniejszych form leczenia.

7.  W procesie terapeutycznym najważniejsze jest stworzenie szczególnej, terapeutycznej relacji między dzieckiem i psychologiem, którą trudno jest zbudować jeśli spotkania odbywają się nieregularnie. W przypadku pojawiających się nieobecności z powodów innych niż stan zdrowia dziecka, problem nieobecności jest omawiany z dzieckiem i rodzicami. A jeżeli absencja będzie się pojawiała nadal, psycholog ma prawo odmówić kontynuowania pracy terapeutycznej. Nieobecność dziecka na dwóch sesjach pod rząd i brak kontaktu telefonicznego z psychologiem jest rozumiana jako rezygnacja z terapii.

8.          Spotkania i rozmowy z rodzicami.

W trakcie prowadzenia terapii dziecka, psycholog spotyka się z rodzicami na konsultacjach ustalonych wg indywidualnego harmonogramu. Celem spotkań jest psychoedukacja rodziców, dzielenie się przez psychologa sposobem rozumienia trudności dziecka oraz omawianie zaobserwowanych przez rodziców zmian w funkcjonowaniu dziecka i wszelkich spraw niepokojących rodziców. Rodzice mają prawo do umówienia dodatkowych spotkań lub doraźnych konsultacji telefonicznych z psychologiem, z uzasadnionych powodów. Psycholog ma prawo odmówić rozmów z rodzicami, jeśli uzna, że nie są one konieczne lub są zbyt częste i zaburzają proces terapeutyczny dziecka.

Czas na rozmowy psychologa z rodzicami przewidziany jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu terminach spotkań – pełny czas sesji terapeutycznej dedykowany jest dziecku. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy psycholog w trosce o dobro i bezpieczeństwo dziecka lub efektywność psychoterapii, uzna za zasadny jak najszybszy kontakt z rodzicami. Psycholog nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy przed dzieckiem informacji na jego temat uzyskanych od rodziców – jeżeli uzna to za korzystne dla efektywności terapii – omawia je z dzieckiem na najbliższej sesji.

9. Poufność w procesie terapii. Psycholog nie przekazuje rodzicom informacji uzyskiwanych od dziecka w trakcie procesu terapeutycznego (dotyczy to szczególnie nastolatków). Jeżeli jednak psycholog uzna, że omówienie informacji wnoszonych przez dziecko podczas sesji będzie korzystne dla efektywności terapii – rodzice są zapraszani na spotkanie w celu ich omówienia.

W przypadku, gdy psycholog posiądzie informacje dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dziecka – niezwłocznie przekazuje tego typu informacje rodzicom.

10. W przypadku gdy dziecko objęte terapią wychowywane jest przez jednego rodzica, a drugi rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie – rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do poinformowania drugiego rodzica o objęciu dziecka psychoterapią oraz umożliwienie mu kontaktu z psychologiem.

11. Opłaty. Sesje terapii podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem i nie ulegają zmianie w trakcie trwania terapii. Opłaty dokonywane są bezpośrednio u psychologa przed lub po sesji. Istnieje możliwość dokonania opłacenia z góry wybranej ilości sesji poprzez dokonanie opłaty gotówką, przelewem na konto bankowe lub kartą płatniczą. Sesje terapeutyczne odwołane (wraz z podaniem przyczyny nieobecności) najpóźniej dzień przed ustalonym terminem sesji nie podlegają opłacie, natomiast sesje, na których dziecko nie było obecne, a które nie zostały wcześniej odwołane lub zostały odwołane dopiero w dniu sesji, podlegają takiej samej opłacie jak sesje, które się odbyły. Sesje odwołane przez psychologa nie podlegają opłacie.

12. Czas zakończenia sesji terapeutycznej nie ulega zmianie w przypadku spóźnienia się dziecka na sesję.

13. Psycholog ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy rodzic lub dziecko w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, bezpieczeństwo lub łamie postanowienia kontraktu.

14. Psycholog może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc dziecku – jest w takiej sytuacji zobowiązana do poinformowania i zaproponowania rodzicom innego terapeuty lub miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

15. W przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji z terapii (z jakiegokolwiek powodu), rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym psychologa i umożliwienia dziecku odbycia ostatniej sesji. Proces terapeutyczny jest mocno angażujący emocjonalnie i nie powinien być zrywany bez możliwości domknięcia go.

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego                                        Podpis Psychologa
……………………………………………………….                        …………………………………………………….


 

Kontrakt terapeutyczny dotyczący terapii dorosłego

 

zawarty w ......................, dnia: ………………………………….. pomiędzy: 
Panią/Panem………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Pacjentem
a Psychologiem…………………………………………………………………………….

1.  Terapia prowadzona jest na wniosek i za zgodą Pacjenta.

2. Sesje terapii odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają do 60 minut. W uzasadnionych przypadkach częstotliwość lub czas trwania sesji mogą ulec zmianie.

3.  Psycholog oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii.

4. Terapia polega na poznaniu przyczyn trudności/problemów/objawów Pacjenta oraz zmianie dotychczasowych sposobów funkcjonowania na bardziej adaptacyjne. Cele psychoterapii są ustalane z Pacjentem w procesie konsultacyjnym i mogą ulegać zmianie lub przeformułowaniu w trakcie trwania terapii.

5.  Psycholog zobowiązuje się do: 

 • wykonywania swojej pracy rzetelnie, z dołożeniem wszelkich starań aby proces terapeutyczny przebiegał w sposób efektywny,  przestrzegania zasad dotyczących etyki pracy psychologa i poddawania swojej pracy systematycznej superwizji (nadzór superwizora nad pracą psychologa celem zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa wobec oddziaływań terapeuty oraz nadzór merytoryczny nad efektywnością terapii).
 • zachowania tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji dotyczącej przebiegu psychoterapii oraz danych osobowych i wszelkich informacji na temat Pacjenta i jego rodziny. Z tajemnicy zawodowej psycholog zwolniony jest tylko w przypadku, jeśli Pacjentowi lub komuś z jego otoczenia, grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. 
 • jak najszybszego informowania Pacjenta w przypadku konieczności odwołania sesji wraz z zaproponowaniem innego terminu, jeśli tylko jest to możliwe.
 
6. Pacjent zobowiązuje się do: 
 • przestrzegania terminów wizyt i dbania o obecność i punktualne przybywanie na każdą sesję terapeutyczną, aby mógł w pełni skorzystać z przeznaczonego dla niego czasu. 
 • przestrzegania zaleceń psychologa i współpracy z nim w zakresie oddziaływań Pacjenta w środowisku domowym. 
 • dbania o regularne opłacanie sesji terapeutycznych. 
 • stawiania się na konsultacje z psychologiem wg ustalonej częstotliwości spotkań.
 • odbywanie konsultacji z odpowiednimi specjalistami (np. lekarz psychiatra) w przypadku gdy psycholog wskaże taką potrzebę.

7. Opłaty. Sesje terapii podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem i nie ulegają zmianie w trakcie trwania terapii. Opłaty dokonywane są bezpośrednio u psychologa przed lub po sesji. Istnieje możliwość dokonania opłacenia z góry wybranej ilości sesji poprzez dokonanie opłaty gotówką, przelewem na konto bankowe lub kartą płatniczą. Sesje terapeutyczne odwołane (wraz z podaniem przyczyny nieobecności) najpóźniej dzień przed ustalonym terminem sesji nie podlegają opłacie, natomiast sesje, na których Pacjent nie był obecny, a które nie zostały wcześniej odwołane lub zostały odwołane dopiero w dniu sesji, podlegają takiej samej opłacie jak sesje, które się odbyły. Sesje odwołane przez psychologa nie podlegają opłacie.

8. Czas zakończenia sesji terapeutycznej nie ulega zmianie w przypadku spóźnienia się Pacjenta na sesję.

9. Psycholog ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Pacjent w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, bezpieczeństwo lub łamie postanowienia kontraktu.
10. Psycholog może również odmówić terapii, jeśli uzna, że jego kompetencje są w danym przypadku niewystarczające, aby należycie pomóc Pacjentowi.

  Podpis Pacjenta                                                         Podpis Psychologa

…………………………………..                                            …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


 

 

 

Nasi Partnerzy